2020/maig/12 Comunicat AFA Anglesola

Comunicat sobre instal·lacions inici curs 2020/21: Situació actual i alternatives

Benvolgudes famílies,

ens adrecem a vosaltres per informar-vos de diferents qüestions relatives al proper curs escolar.

Donat que les obres del nou edifici de l’Escola Anglesola es retarden, els cursos de Primària començaran les classes a l’edifici Ausiàs March en principi només durant un trimestre. Alhora està previst que aquest edifici es transformi en el nou Institut-escola Les Corts (pertanyent a l’actual escola Les Corts).

Aquesta setmana el Consorci d’Educació ens ha informat que te decidit fer conviure temporalment la Primaria d’Anglesola amb dues línies del primer curs d’ESO.

Des de l’AFA Anglesola no valorem positivament aquesta decisió. Hem consultat l’opinió de famílies de l’escola Ausiàs March i tampoc hi estan d’acord. Els motius son

nombrosos i diversos.

L’edifici de l’Escola Ausiàs March és petit i dissenyat per a una escola d’una sola línea. No té gimnàs ni biblioteca si no que són aules grans adaptades. Només té una escala molt estreta, el pati és petit i no te part coberta. El tamany de les aules i el mobiliari es va pensar per 25 alumnes de primària i no 30 d’ESO.

De fet no s’ha permès organitzar cap casal d’estiu a l’Escola Ausiàs March perquè havien de començar unes obres imprescindibles per adaptar l’edifici a l'ús d'institut, ara aquestes obres no es faran però si que vindran alumnes d’ESO.

Al proper curs de l’escola Anglesola serem 175 alumnes en un edifici pensat per a 150, sumant 60 alumnes d’ESO estarem força apretats i perdrem instal·lacions per als nostres infants.

Com que només vindran els alumnes de primer d’ESO a fer servir dues aules, aniran a les instal·lacions de l’Escola Les Corts per tota la resta. Això implica 60 nens que van i venen que no formen part de la comunitat educativa i que no responen davant del mateix equip directiu. Qui resoldrà un potencial conflicte entre alumnes de l’escola i de l’ESO? La circulació constant de persones a diferents hores afectarà a la mobilitat dels petits de primària.

La nostre escola te un projecte educatiu innovador que requereix del màxim d’espais disponibles.

Ademés cal pensar que probablement començarem el curs amb mesures sanitàries com distanciament o menys alumnes per aula i tot l’espai disponible serà necessari.

El nostre repte per al curs vinent és construir junts una nova comunitat educativa amb un projecte pedagògic propi. Ja requereix prou feina com per haver de tenir 60 alumnes més grans i els seus mestres que no en formen part anant amunt i avall. Tot això segur que no ajudarà a generar l’esperit de comunitat que tant estem treballant per aconseguir.

D’altre banda existeixen alternatives més plausibles i més equitatives:

Des de l´AFA Anglesola estem treballant junt amb les famílies de l'Escola Ausiàs March per començar el curs vinent tranquils i de la millor manera per els nostres infants.

Junta AFA Anglesola

2019

Co-disseny del pati de l’Escola Anglesola

Objectiu

El joc és un element fonamental en la formació de l’infant. El pati és un dels escenaris principals on es desenvolupa el joc a l’escola. És també el lloc on els infants desenvolupen la seva autonomia personal a més de conviure amb altres companys d’edats diferents. En termes quantitatius, es calcula que els alumnes d’una escola passen unes 500 hores l’any en ell.

Encara avui en dia, els patis que resulten de l’aplicació dels criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics de la Generalitat (Una pista poliesportiva de 32x44m que permeti jugar en dues pistes de bàsquet i una de futbol en la mateixa superfície) no responen a les necessitats que requereixen els criteris educatius actuals. A més generen exclusió espacial, on sobretot nens amants del futbol ocupen el centre de l’espai de joc i la resta d’infants s’han de conformar en ocupar els espais marginals exteriors.

L’objectiu del projecte és co-dissenyar de forma integral i consensuada com han de ser els espais exteriors de la nova Escola Anglesola, actualment en construcció, amb l’objectiu de que pugui ser un espai de joc i d’aprenentatge més inclusiu i adaptat als requeriments de tota la comunitat educativa.

Com es farà. Metodología

Per aconseguir aquests objectius es proposa un procés integral participat on es co-dissenyi el pati per part de tota la comunitat educativa, tant de l’Escola Anglesola com de l’Ausiàs March. Es proposen dos processos en paral·lel; un amb els alumnes d’ambdues escoles vehiculats per l’equip de mestre amb suport o no de la comissió d’obres (Procés A). I l’altre on participi la resta de la comunitat educativa d’ambdues escoles, inclosos l’equip de mestres i, si és possible, responsables del projecte (Procés B). La descripció del procés A no es desenvolupa en aquest text, ja que, al nostre entendre, correspon a l’equip de mestres. Però, per tal d’assegurar que la visió dels alumnes s’incorporarà correctament en el procés de co-disseny, s’hauria de discutir prèviament els objectius que es perseguiran en el procés A.

Descripció del procés B

Es proposa que el procés B es faci en una sola sessió a la tarda en un espai que idealment disposi de 3-4 taules per 6/8 persones cada una (i lloc per poder projectar i penjar papers a les parets. La sessió podria tenir la següent estructura:

20min Introducció del tema:

La importància del pati en l’aprenentatge i en el desenvolupament de l’infant (títol indicatiu)

Presentació per part d’un pedagog (l’equip directiu es responsabilitza de convidar-lo). Material:

projector i cadires.

L’objectiu de la presentació és que sigui inspiracional i engrescadora per obrir la imaginació als participants i empoderar-los. És l’escalfament necessari previ perquè es submergeixin en el tema i siguin el màxim d’actius en els dos tallers.

45 min Què entenem per un bon pati?

Taller. Tècnica: Opera. Material: Panell A0, Post-its i rotuladors. (Estarà dirigit per la comissió d’obres)

Preguntes:

- Quines són les qualitats que ha de tenir un bon pati? I per què?

- Descriviu 3 elements que ha de tenir un bon pati

La idea és decidir entre tots quines són les qualitats i els elements que conformen un bon pati i que es treballaran en el segon taller.

45 min Com hauria de ser el pati de l’Anglesola?

Taller. Tècnica: Construcció espacial sobre plànol. Material: Plànol del pati, retoladors, peces conformades, taules i cadires. (Estarà dirigit per la comissió d’obres)

L’objectiu d’aquest taller és fer una prova de càrrega sobre una maqueta/plànol del pati amb els elements a escala que s’han prioritzat en l’anterior taller. Com que l’espai del pati és limitat, aquest taller forçarà a fer una segona priorització de quins elements són essencials i en quina proporció per aconseguir les qualitats d’un bon pati que s’han definit entre tots en el primer taller.

10 min de conclusió

Material: el que s’ha generat en els dos tallers

Posar en comú que s’ha après i explicar quins han de ser els propers passos.

Participants del procés B

En tot procés de co-disseny, definir bé qui han de ser els participants i quin paper tindran és fonamental per assegurar un resultat òptim. El co-disseny mai pretén ser democràtic, sinó una eina per posar sobre la taula tots els ingredients que hauran de tenir en compte els tècnics quan facin el disseny constructiu. Per fer aquest procés és important comptar amb tots els experts sobre el tema, a la vegada, en igualtat de condicions i d’empoderament, que parlin i consensuïn i, finalment decideixin quins són aquests ingredients, en quina proporció i el seu grau d’importància.

Per tant es proposa la següent recepta de participants:

6 famílies de l’escola Anglesola (2P3, 2P4 i 2P5)

6 famílies de l’escola Ausiàs March (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è)

6 mestres (2 equip directiu, 1 educació física, 3 tutores)

6 tècnics (2 arquitectes, 2 consorci, 1 pedagog, 1 mediadora)

Facilitadors: Comissió d’Obres

Propers passos

Els resultats de la sessió es donaria idealment als arquitectes de l’escola (que idealment haurien participat) perquè, conjuntament amb els resultats del Procés A, desenvolupessin una proposta de pati. Aquesta s’hauria d’explicar als mateixos participats perquè avaluïn si realment respon al que es va acordar i efectuïn esmenes si fos necessari. A posteriori els arquitectes farien el projecte executiu per ser construït.

Si finalment no es pot comptar amb la col·laboració dels arquitectes ni del consorci, la visualització de la proposta seria efectuada per la comissió d’obres, que la presentaria als participants, i un cop incorporades les esmenes, es faria arribar al consorci, i s’avaluarien quins haurien de ser els propers passos. En aquest cas sempre estaríem parlant d’una visualització del pati que s’ha codissenyat, mai d’un projecte executiu.

2018 Comunicat AFA Anglesola

Obres Nou Edifici  

Pel que fa a l'inici de les obres, a data 13 de febrer 2019 encara no s'ha publicat el guanyador. L'obertura de pliques dels criteris objectius va ser el 9 de Gener. Segons la llei de contractes del sector públic ha de passar com a mínim d'un mes i un màxim de dos mesos des de l'obertura fins a l'adjudicació del contracte. O sigui que ha de passar abans del 9 de Març. A partir d'aquí la nova empresa adjudicatària té 1 any i 4 mesos per executar les obres.

En paral·lel, des del consorci van prometre que convocarien una presentació del projecte per les famílies dels alumnes d'Anglesola i Ausiàs March.

A continuació us podeu descarregar un PDF amb una selecció dels plànols del projecte executiu del nou edifici de l'Escola Anglesola.

PDF plànol executiu

Per si algú tingués curiositat, us podeu descarregar la informació sencera que es va publicar durant la licitació de la construcció al següent link:

RAR Projecte Executiu 200megas

1 er premi d’arquitectura per l’escola Anglesola a l’edifici de Can Roses “2A Continental Architectural Awards 2019

First - Interior Architecture: Can Rosés TemporarySchool (Barcelona) by Vora Arquitectura

Podeu veure enfotos la transformació i el projecte de l’antiga biblioteca a la nova escola de l’edifici de Can Rosés

http://www.vora.cat/ca/projecte/escola-temporal-can-roses




AFA Escola Anglesola - Les Corts - Barcelona
@afaanglesola | Política de Privacitat