AFA ESCOLA ANGLESOLA

Consell Escolar

Els consells escolars són els principals òrgans de participació en la vida dels centres ja que acullen les veus dels docents, alumnat, famílies, personal d’administració i de serveis i de l’administració pública, etc. Per mitjà dels Consells Escolars de Centres es pot contribuir a la construcció d’una millor educació per l’alumnat actual dels centres i també de properes generacions.

 

Presideix el Consell Escolar la direcció del centre i alça acta de les seves decisions el Secretari. Hi participen també la Cap d’Estudis i un representant de l’Ajuntament, a banda dels representants del professorat, les famílies, l’AFA i el personal no docent.

 

Funcions del Consell Escolar

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre:

 • Aprovació dels pressupostos del centre
 • Aprovació del Pla de Centre anual
 • Aprovació de les activitats i sortides lúdiques i culturals
 • Resoldre qüestions disciplinàries greus
 • Vetllar per l’optimització, conservació i renovació de les instal·lacions i equipaments
 • Supervisar la marxa general del centre

 

Aquesta participació en el Consell Escolar vol dir, també, fer una tasca de representació. Això significa que, com a membres del Consell, la participació no és a títol individual sinó en representació de totes les famílies o de l’AFA, donant veu a les seves peticions, preocupacions i iniciatives.

 

Per aquest motiu cal informar a totes les famílies sobre tots els assumptes que es tracten en el Consell, però els representants també han de recollir les propostes i opinions de totes les famílies i fer-les arribar al Consell.

 

Membres i eleccions

L’AFA té dret a 1 representant al Consell Escolar del centre, escollit per la mateixa AFA. Hi ha més representants entre les mares i pares d’alumnes escollits mitjançant eleccions organitzades per l’escola, on no cal ser membre de l’AFA per ser candidat.

Aquests són els actuals membres de famílies de l’escola Anglesola dels consells escolars amb el període pel que han estat escollits:

 

 • Consell Escolar Escola Anglesola
  • Membres representats AFA
   • Clara Cervelló (2018-2022)
    • properes eleccions renovació 1 plaça 2022
  • Membres representants famílies
   • Pepo Blasco (2019-2023)
   • Magali Ronconi (2017-2022)
    • properes eleccions renovació 1 plaça 2022

 • CEMD – Consell Escolar Municipal Districte Les Corts
  • Membres representants AFA
   • Gian Lluís Ribechini (2019-2023)
    • properes eleccions a nivell de districte 1 plaça 2022
  • Membres representants famílies
   • Miquel Alonso (2019-2023)
    • properes eleccions a nivell de districte 1 plaça 2022

 

Els representants del consell escolar són escollits per un període de quatre anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres. Les eleccions per a la renovació per les places de representant de famílies del consell escolar de l’escola, les convoca el director de l’escola Anglesola. Les eleccions per a la renovació de la plaça de representant de l’AFA al consell escolar de l’escola, les convoca l’AFA.

 

Un cop finalitzades les eleccions del consell escolar de totes les escoles, escoles bressol i instituts públics i concertats del districte de Les Corts, tindrà lloc la renovació dels CEMD (Consell Escolar Municipal Districte Les Corts). El districte informarà de les dates en les que es reunirà l’assemblea per escollir els seus representants i les dates en les que estarà obert un procediment electrònic de suport a la votació, per facilitar la participació de la comunitat educativa del districte. En aquestes eleccions només es poden presentar i votar les candidatures els membres de consells escolars, no totes les famílies.

 

Els representants de l’AFA es poden presentar com a representant de les AFA al districte i només poden votar candidatures per representants de l’AFA, el mateix pels representats de les famílies.

 

El pas següent és la renovació del CEMB (Consell Escolar Muinicipal de Barcelona). En aquest cas l’Ajuntament informarà de les dates de convocatòria de les diferents assemblees i dels terminis d’obertura del procediment electrònic de suport a la votació. En aquestes eleccions només es poden presentar i votar les candidatures els membres de consells escolars de districte.

Per temes relacionat amb el consell escolar podeu contactar directament al correu electrònic de l’AFA.